ตำแหน่งงานของบริษัท

1 พนักงานแนะนำความงาม (Beauty Consultant)
2 เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย (Sale Coordinator)
3 ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (Brand Manager)
4 เจ้าหน้าที่บริหารการตลาด (Marketing Executive)
5 ผู้จัดการบริหารการตลาด-ออนไลน์ (Online Marketing Manager)
6 เจ้าหน้าที่บริหารการตลาด - ออนไลน์ (Online Marketing Executive)
7 เจ้าหน้าที่บริหารการตลาด - โมเดิร์นเทรด (Trade Marketing)
8 นักออกแบบกราฟฟิก (Graphic Designer)
9 ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)
10 ผู้จัดการฝ่ายขาย (Key Account Manager)
11 ผู้จัดการบริหารการขายออนแอร์ และออนไลน์ (On-Air & On Line Manager)
12 เจ้าหน้าที่บริหารการขายออนแอร์ (On-Air Executive)
13 เจ้าหน้าที่บริหารการขายออนไลน์ (On-Line Executive )
14 หัวหน้าพื้นที่ขาย (Senior Supervisor)
15 ผู้ช่วยหัวหน้าพื้นที่ขาย (Area Supervisor)
16 ผู้แทนขาย (Sales Representative)
17 นักวิเคราะห์ (Analysis)
18 เจ้าหน้าที่บุคคล (Human Resource Office)
19 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Finance and Accounting Manager)
20 หัวหน้าบัญชีต้นทุน (Cost Accounting Supervisor)
21 หัวหน้าบัญชีด้านจ่าย (Accounts Payable Supervisor)
22 เจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting Officer)
23 เจ้าหน้าที่การเงิน (finance officer )
24 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Purchase Officer)
25 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท (Assistant Company Secretary)
26 พนักงานรับ-ส่งเอกสาร (Messenger)

ข้อมูลการติดต่อสำหรับสมัครงาน

เบอร์โทรศัพท์ : 02-664-6014, 086-311-0701

โทรสาร : 02-664-6015

อีเมล์ : hr@aisance.co.th